سفر

سحر خندد به نور زرد فانوس
 پرستویی دهد بر جفت خود بوس
 نگاهم میدود بر سینه راه
 ترا دیگر نخواهم دید افسوس

/ 0 نظر / 12 بازدید